Zuma’s speech translation

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report Cancel

Please could someone kind please help me with an English translation of a section of former-President Jacob Zuma’s resignation speech, delivered on 14 February 2018, namely:-

Ngithanda ukusho ukuthi kwizinkalo ngezinkalo lapho abantu bakithi bekhona, ngokuzithoba okungenamkhawulo kusemqoka ukunazisa ukuthi angidaze nkani okweselesele.

Kunjalo nje angexwaye kwehla esikhundleni sobuMongameli waleli lengabadi. Angingenanga emzabalazweni ngoba ngigaqele izikhundla. Yinye nje into engiyicelayo kini sizwe sakithi, ukuthi nokho angiphume ngomgudu womthetho sisekelo okuyiwona engabekwa ngawo.

Angikwesabi ukulahlakelwa amalungelo nopoyinandi oza nesikhundla sobuMongameli. Angingenelanga lezozinto kuhulumeni, kunjalo nje azithi shu lapha kimi.

Ngifuna kuphela ubulungiswa nokuhlonishwa komthetho sisekelo kanye namalungelo ami.

Uma kwenzeke njalo, ngiyophuma ngokuzithoba nokuhlonipha. Ngiyakholelwa ukuthi ngiwenzile owami umsebenzi enaningibekele wona.

Uma kukhona la ngingenzanga kahle, bakwethu AKUKHO SOKA ELINGENASICI.

0
isiZulu Jan 0 Answer 674 views 0

Leave an answer